Câu hỏi:

10/06/2020 47,731

Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 6 Ω , R2 = 3 Ω mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6V. Điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua mạch chính là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điện trở mắc song song nên Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Cường độ dòng điện: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai điện trở R1R2 được mắc song song với nhau, trong đó R1 = 6Ω , dòng điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A. Tính R2.

Xem đáp án » 10/06/2020 39,711

Câu 2:

Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1R2 mắc song song. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 10/06/2020 32,650

Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song?

Xem đáp án » 10/06/2020 22,460

Câu 4:

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi U, U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế của toàn mạch, hiệu điện thế qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 10/06/2020 8,122

Câu 5:

Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc song song?

Xem đáp án » 10/06/2020 5,266

Câu 6:

Cho hai điện trở, R1 = 15Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2 = 10 chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1R2 mắc song song là:

Xem đáp án » 10/06/2020 449

Bình luận


Bình luận