Câu hỏi:

11/06/2020 11,432

"We're still looking for Thomas" - "Hasn't he_____ yet?".

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Thì hiện tại hoàn thành (dấu hiệu: yet) dạng bị động

Dịch nghĩa: "Chúng tôi vẫn đang tìm Thomas" – “Anh ấy vẫn chưa được tìm thấy sao?”

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My wedding ring ............ of yellow and white gold.

Xem đáp án » 11/06/2020 20,064

Câu 2:

References .............. in the examination room.

Xem đáp án » 11/06/2020 18,036

Câu 3:

"Diana is a wonderful ballet dancer". - "She_____ since she was four".

Xem đáp án » 11/06/2020 12,779

Câu 4:

"Where's the old chicken coop?" - "It_____ by a windstorm last year."

Xem đáp án » 11/06/2020 12,189

Câu 5:

My mother is going .............. this house.

Xem đáp án » 11/06/2020 12,049

Câu 6:

"Why is Stanley in jail?" - "He_____ of robbery".

Xem đáp án » 11/06/2020 10,399

Bình luận


Bình luận