Câu hỏi:

11/06/2020 12,768

"Diana is a wonderful ballet dancer". - "She_____ since she was four".

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dịch nghĩa: "Diana là một vũ công ba lê tuyệt vời". – “Cô ấy đã múa kể từ khi cô ấy bốn tuổi".

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My wedding ring ............ of yellow and white gold.

Xem đáp án » 11/06/2020 19,998

Câu 2:

References .............. in the examination room.

Xem đáp án » 11/06/2020 18,020

Câu 3:

"Where's the old chicken coop?" - "It_____ by a windstorm last year."

Xem đáp án » 11/06/2020 12,170

Câu 4:

My mother is going .............. this house.

Xem đáp án » 11/06/2020 12,035

Câu 5:

"We're still looking for Thomas" - "Hasn't he_____ yet?".

Xem đáp án » 11/06/2020 11,430

Câu 6:

"Why is Stanley in jail?" - "He_____ of robbery".

Xem đáp án » 11/06/2020 10,390

Bình luận


Bình luận