Câu hỏi:

06/01/2022 45

Bài 9 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm C. Tìm độ dài của đoạn thẳng AC và BC nếu:

a) Đoạn thẳng AC ngắn hơn đoạn thẳng BC 3 cm;

b) Đoạn thẳng AC dài gấp hai lần đoạn thẳng BC;

c) Độ dài các đoạn thẳng AC và BC có tỉ lệ là 2 : 3.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Vì điểm C nằm trên đoạn thẳng AB nên điểm C nằm giữa A và B.

Nên AC + BC = AB = 15 (cm).

a) Đoạn thẳng AC ngắn hơn đoạn thẳng BC 3 cm hay AC + 3 = BC.

Do đó AC + BC = AC + AC + 3 = 15

2AC = 15 – 3

2AC = 12

AC = 6 (cm)

Suy ra: BC = AC + 3 = 6 + 3 = 9 (cm).

Vậy AC = 6 cm, BC = 9 cm.

b) Đoạn thẳng AC dài gấp hai lần đoạn thẳng BC hay AC = 2BC.

Do đó AC + BC = 2BC + BC = 3BC = 15.

Suy ra BC = 15 : 3 = 5 (cm); AC = 2BC = 2 . 5 = 10 (cm).

Vậy BC = 5 cm, AC = 10 cm.

c) Độ dài các đoạn thẳng AC và BC có tỉ lệ là 2 : 3 hay AC : BC = 2 : 3.

Suy ra  AC = Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm CBC.

Do đó AC + BC = Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm CBC + BC = BC( Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm C + 1) = Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm CBC = 15.

Suy ra BC = 15 : Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm C = 15. Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm C = 9 (cm); AC = Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm CBC = Trên đoạn thẳng AB có độ dài 15 cm lấy một điểm C . 9 = 6 (cm).

Vậy BC = 9 cm, AC = 6 cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 3 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Điểm M nằm giữa hai điểm C và D. Tính độ dài đoạn thẳng CD, nếu:

a) CM = 2,5 cm và MD = 3,5 cm;

b) CM = 3,1 dm và MD = 4,6 dm;

c) CM = 12,3 m và MD = 5,8 m.

Xem đáp án » 06/01/2022 103

Câu 2:

Bài 10 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên thang chia của thước bị mờ chỉ còn các điểm chia 0 cm; 5 cm và 13 cm. Có thể chỉ sử dụng chiếc thước này để vẽ các đoạn thẳng có độ dài lần lượt dưới đây hay không?

a) 3 cm;

b) 2 cm;

c) 1 cm.

Trên thang chia của thước bị mờ chỉ còn các điểm chia 0 cm

Xem đáp án » 06/01/2022 98

Câu 3:

Bài 7 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Có hay không ba điểm A, B, C nằm trên một đường thẳng sao cho độ dài của đoạn thẳng AB bằng tổng độ dài của các đoạn thẳng AC và BC. Hãy vẽ hình trong trường hợp đó (nếu có).

Xem đáp án » 06/01/2022 97

Câu 4:

Bài 11 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Xác định khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bằng bản đồ.

Hướng dẫn: Để tính khoảng cách trên thực tế giữa hai địa điểm bằng cách sử dụng bản đồ, ta đo khoảng cách giữa hai vị trí đó trên bản đồ rồi sử dụng tỉ lệ bản đồ. Chẳng hạn, nếu ta đo được khoảng cách giữa hai địa điểm ở trên bản đồ là 12 cm, tỉ lệ bản đồ là 1 : 1 000 000, thì khoảng cách trên thực tế của hai địa điểm đó là 12 000 000 cm hay 12 km.

Xem đáp án » 06/01/2022 81

Câu 5:

Bài 6 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình vẽ bên các đoạn thẳng ME và NF bằng nhau. Hỏi các đoạn thẳng MF và NE có bằng nhau hay không? Vì sao?

Trong hình vẽ bên các đoạn thẳng ME và NF bằng nhau

Xem đáp án » 06/01/2022 79

Câu 6:

Bài 8 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên tia AB lấy điểm C. Tìm độ dài đoạn thẳng BC nếu:

a) AB = 1,5 m và AC = 0,3 m;

b) AB = 2 cm và AC = 4,4 cm.

Xem đáp án » 06/01/2022 79

Câu 7:

Bài 5 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Ba điểm A, B, C có cùng nằm trên một đường thẳng sao cho AB = 1,8 m, AC = 1,3 m, BC = 3m hay không? Hãy giải thích câu trả lời.

Xem đáp án » 06/01/2022 78

Bình luận


Bình luận