Câu hỏi:

05/07/2022 3

Choose the word with different stress

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 2:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 3:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 4:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 5:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 6:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 7:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 11

Bình luận


Bình luận