Bài tập: Bội chung nhỏ nhất

  • 916 lượt xem

  • 12 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm:

a) BCNN (15; 18);

b) BCNN (84; 108);

c) BCNN (33; 44; 55);

d) BCNN (8; 18; 30).

Xem đáp án »

a) Ta có 15=3.5;18=2.32BCNN(15;18)=2.32.5=90.

b) Ta có 84=22.3.7;108=22.33;

BCNN(84;104)=22.33.7=756.

c) 660.

d) 360.


Câu 2:

Tìm các bội chung của 8; 12; 15 thông qua tìm BCNN.

Xem đáp án »

Ta tìm được BCNN (8; 12; 15) = 120. Từ đó ta có:

BC (8; 12; 15) = {0; 120; 240;... }


Câu 4:

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn x chia hết cho 20; x chia hết cho 35 và x < 500.

Xem đáp án »

Ta tìm được BCNN (20; 35) = 140. Từ đó ta có:

BC (20;35) = {0; 140; 280; 420; 560;...}. Mà x < 500.

Vậy x ϵ{0; 140; 280; 420}


Câu 8:

Tìm:

a) BCNN (30; 28);

b) BCNN (84; 150);

c) BCNN (16; 28; 40);

d) BCNN (40; 35;140).

Xem đáp án »

a) 420.                 

b) 2100.               

c) 560.         

d) 280.


Câu 9:

Tìm các bội chung thông qua tìm BCNN của 7; 9 và 6.

Xem đáp án »

Ta tìm được BCNN (7; 9; 6) = 126.

Từ đó ta có BC (7; 9; 6) = {0;126; 252; 378;...}.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận