Bài tập: Luyện tập tập hợp số tự nhiên (P1)

  • 1190 lượt xem

  • 20 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Xem hình bên rồi cho biết cách viết nào đúng, cách viết nào sai?

a) P = { bút, tẩy}

b) Q =  {sách, vở}

c) Q =  {sách, vở, bút, tẩy}

d) Q = {sách, vở, bút, tẩy, kính}

Xem đáp án »

a) Đúng, vì tập hợp P chỉ có hai phần tử là bút và tẩy.

b) Sai, vì còn thiếu hai phần tử của tập hợp Q.

c) Đúng, vì tập hợp O có bốn phần tử là sách, vở, bút, tẩy.

d) Sai, vì "kính" không phải phần tử của tập hợp Q.


Câu 10:

Tìm x N, biết:

a) x < 9

b) 20x25

c) 2x<5 

Xem đáp án »
  1. Vì x<9 và xN nên x0;1;2;3;4;5;6;7;8
  2. Vì 20x25 và xN nên x20;21;22;23;24;25
  3. 2x<5 và xN nên x2;3;4

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận