Bài 1: Nửa mặt phẳng

  • 11503 lượt xem

  • 16 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a. Hỏi đoạn thắng AC có cắt đường thẳng a hay không? Vì sao? Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Xem đáp án »

* Đường thẳng a cắt đoạn AB nên A và B thuộc hai nửa mp đối nhau bờ là đường thẳng a.

Đường thẳng a cắt đoạn thẳng BC nên B và C thuộc hai nửa mp đối nhau bờ là đường thẳng a.

Do đó A và C cùng thuộc một nửa mp bờ là đường thẳng a

Suy ra đường thẳng a không cắt đoạn AC.

* Hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a là:

   + Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm B

   + Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm A (hoặc chứa điểm C).


Câu 2:

Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia.

Hỏi đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng nối hai trong bốn điểm A, B, C, D?

Xem đáp án »

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Điểm A, B cùng nằm trên một mặt phẳng bờ a , điểm C, D cùng nằm trên một nửa mặt phẳng đường thẳng a không cắt đoạn thẳng AB cũng không cắt đoạn thẳng CD. Trong khi đó đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC, AD, BC, BD.


Câu 16:

Nhìn hình bs.2 hãy đọc tên một tia nằm giữa hai tia khác.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Xem đáp án »

Tia SU nằm giữa hai tia ST và SV

Tia SU nằm giữa hai tia ST và SW

Tia SV nằm giữa hai tia ST và SX

Tia SV nằm giữa hai tia ST và SW

Tia SV nằm giữa hai tia ST và SX

Tia SV nằm giữa hai tia SU và SW

Tia SW nằm giữa hai tia SU và SX

Tia SW nằm giữa hai tia ST và SX

Tia SW nằm giữa hai tia SV và SX

Tia SW nằm giữa hai tia SU và SX

Chú ý: nối điểm S với 3 trong số n điểm đã cho trên đường thẳng q ta được một tia nằm giữa hai tia. Do đó nếu có n > 2 điểm trên đường thẳng q thì có n(n – 1) (n – 2) : 6 tia nằm giữa hai tia khác.


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận