Giải toán 6 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

  • 6878 lượt xem

  • 15 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Nếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào (h.18) ?

Xem đáp án »

Ta lấy tên hai điểm một để gọi tên đường thẳng đó: đường thẳng AB; đường thẳng BA; đường thẳng BC; đường thẳng CB; đường thẳng AC; đường thẳng CA.


Câu 4:

Tại sao không nói "Hai điểm thẳng hàng"?

Xem đáp án »

Hai điểm bất kì luôn luôn thẳng hàng (Luôn tồn tại một đường thẳng đi qua hai điểm bất kì).

Do đó ta không xét tính thẳng hàng của hai điểm.


Câu 5:

Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và một thước thẳng (không chia khoảng). Phải kiểm tra như thế nào để biết được ba điểm đó có thẳng hàng hay không?

Xem đáp án »

Qua hai điểm A và B chỉ có một đường thẳng đi qua, gọi là đường thẳng d.

Nếu A, B, C thẳng hàng nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng

Do đó để kiểm tra ba điểm A, B, C thẳng hàng hay không ta chỉ cần dùng thước thẳng vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A và B rồi xem đường thẳng đó có đi qua C hay không.Giải bài 1 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 6:

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Xem đáp án »

Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng.

Do đó ta vẽ được các đường thẳng : AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Có tất cả 6 đường thẳng.

Giải bài 17 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

*Lưu ý: Đường thẳng BA chính là đường thẳng AB; đường thẳng CA chính là đường thẳng AC; … nên chỉ tính 1 lần.

Do đó nếu bạn nào liệt kê các đường thẳng : AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC và kết luận có 12 đường thẳng là sai.


Câu 7:

Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt). Viết tên các đường thẳng đó.

Xem đáp án »

Cứ qua hai điểm thì ta xác định được 1 đường thẳng.

Vậy qua bốn điểm M, N, P, Q ta xác định được 6 đường thẳng MN, MP, MQ, NP, NQ, PQ.

Tuy nhiên, ba điểm M, N, P thẳng hàng nên các đường thẳng MN, NP, MP trùng nhau, ta chỉ tính 1 lần, gọi đó là đường thẳng d.

Vậy có 4 đường thẳng phân biệt đi qua các cặp điểm đã cho là: d ( đi qua M, N, P); QM, QN và QP.

Giải bài 18 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 8:

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và điểm T trên đường thẳng d2 sao cho X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng.

Giải bài 19 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 22

Xem đáp án »

Giải bài 19 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Vì X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng nên cả 4 điểm này đều nằm trên đường thẳng XY.

Cách vẽ: Vẽ đường thẳng XY cắt d1 tại Z, cắt d2 tại T.


Câu 12:

Xem hình rồi điền vào chỗ trống:

2 đường thẳng ... giao điểm

Xem đáp án »

Cách làm bài này là các bạn đếm số đường thẳng cũng như số giao điểm để điền vào chỗ trống:

2 đường thẳng 1 giao điểm


Câu 13:

Xem hình rồi điền vào chỗ trống:

3 đường thẳng ... giao điểm.

Xem đáp án »

Cách làm bài này là các bạn đếm số đường thẳng cũng như số giao điểm để điền vào chỗ trống: 

3 đường thẳng 3 giao điểm


Câu 14:

Xem hình rồi điền vào chỗ trống:

... đường thẳng ... giao điểm

Xem đáp án »

Cách làm bài này là các bạn đếm số đường thẳng cũng như số giao điểm để điền vào chỗ trống:

4 đường thẳng 6 giao điểm


Câu 15:

Xem hình rồi điền vào chỗ trống:

... đường thẳng ... giao điểm

Xem đáp án »

Cách làm bài này là các bạn đếm số đường thẳng cũng như số giao điểm để điền vào chỗ trống:

5 đường thẳng 10 giao điểm


Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận