Giải toán 6 bài 5: Tia

  • 6719 lượt xem

  • 31 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Trên hình 30:

Hai tia Ox và Ax có trùng nhau không ? Vì sao ?

Xem đáp án »

Hai tia Ox và Ax không trùng nhau vì hai tia này không chung gốc.


Câu 5:

Trên hình 30:

Tại sao hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau ?

Xem đáp án »

Hai tia Ox, Oy không đối nhau vì hai tia này nằm trên hai đường thẳng khác nhau.


Câu 8:

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

- Hai tia ... đối nhau

- Hai tia CA và ... trùng nhau

- Hai tia BA và BC ...

Xem đáp án »

Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

- Hai tia AB và AC đối nhau

- Hai tia CA và CB trùng nhau

- Hai tia BA và BC trùng nhau


Câu 9:

Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời câu hỏi sau:

Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?

Giải bài 23 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 31

Xem đáp án »

- Xét các tia cùng gốc M ta được các tia trùng nhau là MN, MP, MQ.

- Xét các tia cùng gốc N ta được các tia trùng nhau là NP, N


Câu 13:

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên: Tia đối của tia BC.

Xem đáp án »

Từ đề bài ta vẽ được hình sau:

Giải bài 24 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6Tia đối của tia BC là tia Bx.

*Lưu ý: Tia Bx, tia BA, tia BO là ba tia trùng nhau nên có thể thay tia Bx thành tia BA hoặc tia BO đều đúng.


Câu 17:

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Hỏi: Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

Xem đáp án »

Chúng ta có hai hình vẽ tương ứng với vị trí của điểm M:

- Trường hợp 1: điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải bài 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Trường hợp 2: điểm M không nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải bài 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6Trong cả hai trường hợp thì điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A.


Câu 18:

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Hỏi: Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Xem đáp án »

Chúng ta có hai hình vẽ tương ứng với vị trí của điểm M:

- Trường hợp 1: điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải bài 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Trường hợp 2: điểm M không nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải bài 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Nếu vẽ theo trường hợp 1 thì điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

- Nếu vẽ theo trường hợp 2 thì điểm B nằm giữa 2 điểm A và M.


Câu 21:

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox. Viết tên hai tia đối nhau gốc O.

Xem đáp án »

Vẽ hình:

Giải bài 28 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy

(tia Ox trùng với tia ON, tia Oy trùng với tia OM nên ta còn có thể viết theo cách khác:

Hai tia đối nhau gốc O là ON và Oy; hoặc OM và Ox; hoặc OM và ON)


Câu 22:

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox. Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án »

Vẽ hình:

Giải bài 28 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hai tia OM và ON đối nhau nên O nằm giữa M và N.

* Nhận xét:

Khi cho hai điểm M, N thuộc hai tia đối nhau gốc O, ta có thể khẳng định O nằm giữa M và N.


Câu 24:

Cho hai tia đối nhau AB và AC. Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án »

Trong ba điểm N, A, B thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

Ngoài ra, vì đề bài không nêu rõ vị trí của M và N nên chúng ta còn có một cách vẽ hình khác mà cũng cho ra các kết luận như trên:

Giải bài 29 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 26:

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì: Điểm ... nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Xem đáp án »

Điểm O nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Ví dụ: Trên Ox lấy một điểm A bất kì khác O, trên Oy lấy một điểm B bất kì khác O. Ta thấy điểm O luôn nằm giữa A và B.

Giải bài 30 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 27:

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC. Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C.

Xem đáp án »

Hình tổng hợp cho cả hai phần a và b:

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Vẽ hình theo từng phần như sau:

- Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

* Cách vẽ:

- Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C (biểu diễn bằng ba dấu chấm trên trang giấy)

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Vẽ hai tia AB và AC.

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

a) Vẽ đường thẳng BC.

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Xác định trước điểm M nằm giữa B và C.

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Vẽ tia AM. Tia Ax cần vẽ chính là tia AM.

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 28:

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC. Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C.

Xem đáp án »

Hình tổng hợp cho cả hai phần a và b:

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Vẽ hình theo từng phần như sau:

- Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

* Cách vẽ:

- Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C (biểu diễn bằng ba dấu chấm trên trang giấy)

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Vẽ hai tia AB và AC.

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

– Xác định điểm N thuộc đường thẳng BC nhưng không nằm giữa B và C.

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Vẽ tia AN. Tia Ay cần vẽ chính là tia AN.

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6


Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận