Luyện tập (Phần 2)

  • 861 lượt xem

  • 49 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 3cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N sao cho ON = 3OM

a) Tính độ dài đoạn thẳng ON.

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN

Xem đáp án »

a) Độ dài đoạn thẳng ON = 3OM = 3.3 = 9cm

b) Vì điểm N thuộc tia đối của tia Ot nên điểm O nằm giữa hai điểm M và N

NO+OM=MNMN=9+3=12cm.


Câu 12:

Một hôm Tâm đến lớp của Lan chơi. Lan dẫn Tâm đến dãy bàn mình ngồi và đố Tâm tìm được chính xác chỗ ngồi của mình. Lan gợi ý: “Dãy bàn của Lan có 4 người: Tuấn, Mai, Hùng và Lan. Tuấn ngồi giữa Mai và Hùng. Lan ngồi giữa Tuấn và Hùng. Nếu đi từ cửa lớp vào sẽ đến chỗ Mai đầu tiên”.

Xem đáp án »

Vì đi từ cửa lớp sẽ đến chỗ Mai đầu tiên nên Mai sẽ ngồi ở vị trí A trên hình vẽ.

Vì Tuấn ngồi giữa Mai và Hùng. Lan ngồi giữa Tuấn và Hùng nên Tuấn sẽ ngồi vị trí B trên hình vẽ. Vị trí C là Lan và vị trí D là Hùng.


Câu 15:

Cho đoạn thẳng AB (hình vẽ).

a. Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng CE dài gấp đôi đoạn thẳng AB.

b. Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng EG dài gấp ba đoạn thẳng AB.

Xem đáp án »

a. Vẽ tia Cx bất kỳ, dùng compa chuyển độ dài AB lên tia Cx có CD = AB. Lại chuyển AB thành DE. Khi đó CE = 2AB

b. Làm tương tự câu a, chuyển ba lần độ dài AB


Câu 21:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Tìm điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong các trường hợp sau:

a. AB = 5cm, BC = 2cm, AC = 7cm

b. AB = 4cm, BC = 7cm, AC = 3cm

Xem đáp án »

a. Ta có AB + BC = AC ( vì 5 + 2 = 7)

Vậy điểm B nằm giữa hai điểm A, C

b. Ta có AB + AC = BC ( vì 4 + 3 = 7)

Vậy điểm A nằm giữa hai điểm B, C


Câu 23:

Cho ba điểm M, N O biết độ dài ba đoạn thẳng đó là MN = 5cm, OM = 3cm, ON = 4cm

a. Điểm O có nằm giữa hai điểm M, N không? Vì sao?

b. Ba điểm M, N, O có thẳng hàng không? Vì sao?

Xem đáp án »

a. Giả sử O nằm giữa M, N ta có: MN = OM + ON (53+4)

Vậy O không thể nằm giữa M, N.

b. Giả sử M nằm giữa hai điểm O. N ta có: ON = OM + MN (43+5) vô lý

Giả sử điểm N nằm giữa O, M ta có: OM = ON + MN (34+5)vô lý

Vậy theo câu a: O không thể nằm giữa M, N; theo câu b: M không thể nằm giữa hai điểm O, N; N không thể nằm giữa O, M.

Ta không chỉ ra được một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Vậy ba điểm O, M ,N không thẳng hàng.


Câu 28:

Trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho OP = 2cm; PQ = 3cm.

a) Tính OQ;

b) Trên tia Ox lấy điểm I sao cho QI = 1cm. Tính PI.

Xem đáp án »

a) Hãy chứng tỏ Q không nằm giữa O và P, Q chỉ nằm trên tia đối của tia PO, từ đó tính được OQ = 5cm.

b) Điểm I có thể nằm trên tia đối của tia QO (Hình 5.1), lúc đó PI = 4cm.

    Điểm I có thể nằm trên tia QO (Hình 5.2), lúc đó PI = 2cm.

 


Câu 29:

Trên tia Ox lấy hai điểm EF sao cho OE = 1cm ; OF = 5cm. Trên tia FO lấy điểm K sao cho Fk = 3cm.

a) Tính EF;

b) So sánh OE với EK.

Xem đáp án »

a) Trên tia Ox lấy hai điểm E và F sao cho OE < OF (1cm < 5cm) nên E nằm giữa O và F, từ đó tính được EF = 4cm.

b) Trên tia FO có hai điểm E và K sao cho FK < FE (3cm < 4cm) nên K nằm giữa E và F, từ đó tính được EK = 1cm, suy ra OE = EK.


Câu 31:

Trên đường thẳng a lấy các điểm A, B, C sao cho AB = 7cm, BC = 3cm. Tính độ dài AC.

Xem đáp án »

a) C thuộc tia BA. Khi đó AC = 4cm

b) C thuộc tia đối tia BA. Khi đó AC = 10cm


Câu 32:

Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng. Biết MP = 6cm, Np = 3cm, MN = 9cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án »

TH1: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm N và P thì ta có: MN + MP = NP

Thay số ta có: 9 + 6 = 3, suy ra vô lý!

TH2: Nếu điểm N nằm giữa hai điểm M và P thì ta có: MN + NP = MP

Thay số ta có: 9 + 3 = 6, suy ra vô lý!

TH3: Nếu điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì ta có: MP + PN = MN

Thay số ta có: 6+ 3 = 9 (luôn đúng)

Vậy điểm P nằm giữa hai điểm M và N.


Câu 33:

Trên tia Ox lấy ba điểm A, F, P. Biết OE = 2cm, OF = 3cm, OP = 5cm. Tính độ dài của các đoạn thẳng EF. FP và cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao?

Xem đáp án »

+ Ba điểm O, E, F cùng thuộc tia Ox mà OF > OE (3cm > 2cm), vậy điểm E nằm giữa hai điểm O và F. Ta có OF = OE + EF. Thay số vào ta có: 3 = 2 + EF => EF = 1cm.

Tương tự như trên ta có điểm nằm giữa hai điểm O và P, nên ta có: OP = OF + FP.

Thay số vào ta có: 5 = 3 + FP => FP = 2cm.

Vì OF = 3cm, OP = 5cm, OE = 2cm hay OP > OF > OE.

Vậy điểm F nằm giữa hai điểm E P.


Câu 34:

Cho ba điểm A, B, C thuộc tia Ox sao cho OA = 2cm, OB = 6cm, OC = 4cm

a) Hỏi trong bộ ba điểm (O, A, C); (O, B , C) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại  

b) So sánh AC và CB.

c) Chứng tỏ C nằm giữa A và B.

Xem đáp án »

a) Vì A, C thuộc tia Ox mà OA < OC (2cm < 4cm) suy ra điểm A nằm giữa O C.

Vì B, C thuộc tia Ox mà OC < OB (4cm < 6cm) suy ra điểm C nằm giữa O B.

b) A nằm giữa O C suy ra OA + AC = OC => 2+ AC = 4 => AC = 2cm.

C nằm giữa O B suy ra OC + CB = OB => 4 + CB = 6 => CB = 2cm.

Do đó, AC = CB

c) A nằm giữa O C nên tia CA và CO trùng nhau;

C nằm giữa O B nên tia CO và CB đối nhau;

Do đó: tia CA và CB đối nhau nên C nằm giữa hai điểm A B.


Câu 37:

Khoảng cách giữa hai tỉnh M và P là 650km. Tỉnh T nằm giữa hai tỉnh M và P. T cách M là 170km. Tính khoảng cách giữa hai tỉnh T và P, biết rằng ba tỉnh nằm trên một đường thẳng.

Xem đáp án »

Tỉnh T nằm giữa M P. Ba tỉnh nằm trên một đường thẳng, nên ta có: MP = MT + PT

Thay số vào ta có: 650 = 170 + TP => TP = 480.

Vậy khoảng cách giữa hai tỉnh TP là 480km.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận