30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 25)

  • 83488 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án là B

A. performed /pəˈfɔːmd/ (v): trình diễn

B. finished /ˈfɪnɪʃt / (v): hoàn thành

C. interviewed /ˈɪntəvjuːd/ (v): phỏng vấn

D. delivered /dɪˈlɪvəd/ (v): phân phát

Đáp án chính xác là B vì phần gạch chân được đọc là âm /t/ khác với những đáp án còn lại đọc âm /d/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án là B

Kiến thức về phát âm của nguyên âm

Giải thích:

A. tangle /ˈtæŋɡl/

B. dangerous /ˈdeɪndʒərəs/

C. battle /ˈbætl/

D. calculate /ˈkælkjuleɪt/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là A

Giải thích:

A. arrangement /əˈreɪndʒmənt/

B. temperature /ˈtemprətʃə(r)/

C. victory /ˈvɪktəri/

D. envelope /ˈenvələʊp/

Các từ trong đáp án B, C, D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1. Còn từ trong đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là B

A. attract /əˈtrækt/

B. marry /ˈmæri/

C. demand /dɪˈmɑːnd/

D. connect /kəˈnekt/

Các từ trong đáp án A, C, D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Còn từ trong đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Surely David’s not going to drive,                             he?

Xem đáp án

Đáp án là B

Kiến thức: Câu hỏi đuôi. Cấu trúc: S+ be + O, not be ?

Giải thích: Câu bắt đầu  với is not  thì thành lập đuôi câu hỏi sẽ dùng “is”

Tạm dịch: Hẳn là David không định lái xe, phải không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

94%

0%

6%

0%

0%

Nhận xét

T

6 tháng trước

Thái My

N

6 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

3 tháng trước

Nguyen Le

3 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

3 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

2 tháng trước

Nga Pham

L

2 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

1 tháng trước

Par Hee Sun

N

1 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

3 tuần trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tuần trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

5 ngày trước

Nga

T

3 ngày trước

Thy Lee

N

2 ngày trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 ngày trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 ngày trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

7 giờ trước

boss trùm

Bình luận


Bình luận