Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (Có đáp án)

  • 1163 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Sự phân hóa tích cực của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng phản ánh xu thế nào của cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Trong những năm 1930 – 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận