Trắc nghiệm Alat - Vùng Bắc Trung Bộ (Trang 27 Atlat Địa lí Việt Nam)

  • 2517 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết Bắc Trung Bộ có những loại khoáng sản nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết dãy Hoành Sơn phân cách các đồng bằng nào sau đây ở Bắc Trung Bộ với nhau?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với ven biển Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với ven biển Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận