Trắc nghiệm Các phép toán trên tập hợp có đáp án (Vận dụng)

  • 227 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hai tập A=xRx+3<4+2x và B=xR5x3<4x1

Tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập A và B là:

Xem đáp án

Đáp án B

A = {x ∈ R|x+3 < 4+2x} = {x ∈ R|−x < 1} = {x ∈ R|x > −1}

B = {x ∈ R|5x−3 < 4x−1} = {x ∈ R|x < 2}

Do đó A ∩ B = {x ∈ R|−1 < x < 2}

Mà x là số tự nhiên nên x = 0 hoặc x = 1


Câu 2:

Cho hai tập A=x(2xx2)(2x23x2)=0 và B=n*3<n2<30. Tìm AB.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

(2xx2)(2x23x2)=02xx2=02x23x2=0x(2x)=0(x2)(2x+1)=0x=0x=2x=12A=12;0;2

Và n*3<n2<30n*3<n<30B=2;3;4;5

Suy ra AB=2


Câu 3:

Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong tập Z các số nguyên. Sự liên hệ giữa m và n sao cho BnBm = Bmn là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

Bn=xZ,xn,Bm=xZ,xm,Bmn=xZ,xmn

Rõ ràng

xmnxmxnxBmxBnxBnBm

Lại có BnBm=xZxm,xn nên để Bmn=BnBm thì BnBmBmn hay mọi số nguyên chia hết cho m và n thì đều chia hết cho tích m.n

Điều này chỉ xảy ra khi m, n là hai số nguyên tố cùng nhau


Câu 4:

Cho hai tập hợp A=0;1;2;3;4,B=2;3;4;5;6. Tập hợp (A\B  B\A) bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: A={0;1;2;3;4}, B={2;3;4;5;6}

Do đó, A∖B={0;1},B∖A={5;6}⇒(A∖B)∪(B∖A)={0;1;5;6}


Câu 5:

Cho hai tập hợp A=0;1;2;3;4,B=2;3;4;5;6. Tập hợp (A\B)(B\A) bằng:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: A={0;1;2;3;4}, B={2;3;4;5;6}

Khi đó, A∖B={0;1}, B∖A={5;6} ⇒ (A∖B) ∩ (B∖A) = ∅


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận