Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 (có đáp án): Máy thu thanh

  • 394 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng: Trong điều chế biên độ:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Chọn đáp án đúng: Trong điều chế tần số:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Nhiệm vụ của khối dao động ngoại sai:

Xem đáp án

Đáp án: A. Vì sóng cao tần trong không gian do anten thu


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận