Trắc nghiệm Khái niệm hai tam giác đồng dạng có đáp án (Thông hiểu)

  • 822 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu trả lời đúng. Nếu tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k thì tỉ số chu vi của hai tam giác đó bằng

Xem đáp án

Đáp án C

Vì tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k nên ABA'B'=ACA'C'=BCB'C'=k

Ta có ABA'B'=ACA'C'=BCB'C'

=AB+AC+BCA'B'+A'C'+B'C'=PABCPA'B'C'=k

Vậy tỉ số chu vi của hai tam giác là k


Câu 2:

Hãy chọn câu trả lời đúng. Nếu tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k thì tỉ số chu vi của tam giác A’B’C’ và ABC bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Vì tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k nên ABA'B'=ACA'C'=BCB'C'=k

Suy ra A'B'AB=A'C'AC=B'C'BC=1k

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

A'B'AB=A'C'AC=B'C'BC=A'B'+A'C'+B'C'AB+AC+BC=1k

Vậy tỉ số chu vi của tam giác A’B’C’ và ABC là 1k


Câu 3:

Nếu tam giác ABC có MN // BC (với M  AB, N  AC) thì

Xem đáp án

Đáp án C

Vì MN // BC => tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC


Câu 4:

Cho tam giác ABC và hai điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh BC, AC sao cho MN // AB. Chọn kết luận đúng

Xem đáp án

Đáp án C

Vì MN // AB => tam giác CMN đồng dạng với tam giác CBA hay ΔNMC đồng dạng với ΔABC


Câu 5:

Hãy chọn câu đúng. Hai ΔABC và ΔDEF có A^ = 800, B^ = 700, F^ = 300; BC = 6cm. Nếu ΔABC đồng dạng với ΔDEF thì:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF nên

A^=D^=800; B^=E^=700;C^=F^=300

Vậy C^ = 300 là đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận