CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975) MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

  • 2275 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định: Cách mạng miền Nam có vai trò quyết định đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.


Câu 2:

Mục tiêu chung của cách mạng hai miền sau Hiệp định Giơnevơ là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Mục tiêu chung của cách mạng hai miền sau Hiệp định Giơnevơ là hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phạm vi cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước.


Câu 3:

Chiến thắng nào mở đầu cho phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt” khắp miền Nam?

Xem đáp án

Đáp án B

Chiến thấng Vạn Tường được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ, mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.


Câu 4:

Ngày 10 – 10 – 1954 là ngày diễn ra sự kiện quan trọng nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Ngày 10-10-1954, quân ta tiếp quản thủ đô Hà Nội trong không khí từng bừng của ngày hội giải phóng.


Câu 5:

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, nhân dân miền Bắc thực hiện nhiệm vụ cách mạng nào ?

Xem đáp án

Đáp án B

Đại hội lần III (9-1960) đã khẳng định đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận