Trắc nghiệm Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam có đáp án

  • 88 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Luật Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 gồm có mấy chương và bao nhiêu điều?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 gồm 8 chương và 47 điều ( SGK - Trang 11)


Câu 2:

Mục tiêu Giáo dục quốc phòng và an ninh là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Mục tiêu Giáo dục quốc phòng và an ninh là giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (Điều 4, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh).


Câu 3:

Môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh không phải là môn học chính khóa đối với đối tượng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

- Trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa (trích Điều 11 - Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh).


Câu 4:

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2008 và 2014, bao gồm

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2008 và 2014, bao gồm 7 chương và 51điều ( SGK - Trang 12)


Câu 5:

Quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

- Quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có 3 cấp (cấp Uý, cấp Tá, cấp Tướng).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận