Trắc nghiệm Phản ứng nhiệt hạch có đáp án (Nhận biết, thông hiểu)

  • 786 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phản ứng nhiệt hạch là :

Xem đáp án

Phản ứng nhiệt hạch là quá trình tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện?

Xem đáp án

Ta có: Điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch

+ Nhiệt độ cao khoảng từ 50 triệu độ tới 100 triệu độ.

+ Hỗn hợp nhiên liệu phải “giam hãm” trong một khoảng không gian rất nhỏ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nhiệt hạch và phân hạch hạt nhân

Xem đáp án

Nhiệt hạch và phân hạch hạt nhân đều là phản ứng hạt nhân toả năng lượng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Sự phóng xạ và sự phân hạch không có cùng đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chỉ có sự phóng xạ xảy ra do tự phát

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

Xem đáp án

D -sai vì: Hiện nay, con người vẫn chưa điều khiển được phản ứng nhiệt hạch

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận