Trắc nghiệm Tia X có đáp án (Vận dụng)

  • 885 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một chùm bức xạ điện từ có tần số 24.1014Hz. Cho vận tốc ánh sáng trong chân không c=3.108m/s. Trong không khí (chiết suất lấy bằng 1), chùm bức xạ này có bước sóng bằng bao nhiêu và thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: λ=cf=3.10824.1014=125.109m thuộc vùng tử ngoại


Câu 2:

Một chùm bức xạ điện từ có bước sóng 0,75μm trong môi trường nước (chiết suất n=43). Cho vận tốc ánh sáng trong chân không là c=3.108m/s. Chùm bức xạ này có tần số bằng bao nhiêu và thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Bước sóng của bức xạ trong nước: λ=λckn=cnff=c=3.10843.0,75.106=3.1014Hz

và bước sóng trong chân không: λck=cf=106m thuộc vùng hồng ngoại


Câu 3:

Một bức xạ truyền trong không khí với chu kỳ 8,25.1016s. Cho vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Xác định bước sóng của chùm bức xạ này và cho biết chùm bức xạ này thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: λ=cT=24,75.108m thuộc vùng tử ngoại


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận