Ngữ Điệu Lên Và Xuống

  • 2433 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: minority  /maɪˈnɒrəti/

literacy   /ˈlɪtərəsi/

primary  /ˈpraɪməri/

library  /ˈlaɪbrəri/

Phần gạch chân ở câu B được phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ/.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ 

campaign /kæmˈpeɪn/

vacation /veɪˈkeɪ.ʃən/

transport /ˈtrænspɔːt/

Phần gạch chân ở câu C được phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: struggle  /ˈstrʌɡ.əl/

university /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

student /ˈstjuː.dənt/

museum /mjuːˈziː.əm/

Phần gạch chân ở câu A được phát âm là /ʌ/, còn lại là /juː/.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: please  /pliːz/

decrease /dɪˈkriːs/    

speech /spiːtʃ/

realistic /ˌrɪəˈlɪs.tɪk/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /ɪə/, còn lại được phát âm là /i:/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: ethnic  /ˈeθnɪk/

northern /ˈnɔːðən/

healthy /ˈhelθi/

south /saʊθ/

Phần gạch chân ở câu B được phát âm là /ð/, còn lại là /θ/

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hung

Bình luận


Bình luận