Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới Unit 6 Writing có đáp án

  • 1666 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

The English grammar point _________ by our teacher yesterday.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thì quá khứ đơn (dấu hiệu: yesterday) dạng bị động

Dịch nghĩa: Điểm ngữ pháp tiếng Anh đã được giải thích bởi giáo viên của chúng ta hôm qua.


Câu 2:

How many houses __________ by the storm last night?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thì quá khứ đơn (dấu hiệu: last night) dạng bị động

Dịch nghĩa: Bao nhiêu ngôi nhà đã bị tàn phá bởi cơn bão đêm qua?


Câu 3:

The school _________ to the higher area.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Bị động quá khứ đơn.

Dịch nghĩa: Ngôi trường đã được di chuyển tới vị trí cao hơn.


Câu 4:

My father ________ this flower every morning.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning)

Dịch nghĩa: Bố tôi tưới nước cho cây hoa này mỗi sáng.


Câu 5:

Harvard University _________ in 1636.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thì quá khứ đơn (dấu hiệu: in 1636) dạng bị động

Dịch nghĩa: Đại học Harvard đã được thành lập vào năm 1636.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận