Trắc nghiệm Tính chất và cấu tạo hạt nhân có đáp án ( Nhận biết )

  • 1139 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi: 

Xem đáp án

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi proton và nơtron, hai loại hạt này có tên chung là nuclon

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Kí hiệu của một nguyên tử là XZA,  phát biểu nào sau đây sai: 

Xem đáp án

CTCT nguyên tử X: XZA

X: tên nguyên tử

Z: số hiệu nguyên tử (là vị trí của hạt nhân trong bảng tuần hoàn hóa học)

Số hạt proton = số hạt electron = số Z

A: số khối = số proton + số nơtron

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Kí hiệu của một nguyên tử là phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án

CTCT nguyên tử X: XZA

X: tên nguyên tử

Z: số hiệu nguyên tử (là vị trí của hạt nhân trong bảng tuần hoàn hóa học)

Số hạt proton = số hạt electron = số Z

A: số khối = số proton + số nơtron

Mặt khác, hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi proton và nơtron, hai loại hạt này có tên chung là nuclôn

 Phương án C – đúng

A, B, D - sai

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hạt nhân nguyên tử XZA . Số notron trong hạt nhân nguyên tử bằng:

Xem đáp án

Ta có:

A = số proton + số notron = Z + N  N=A-Z

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho hạt nhân nguyên tử XZA. Số nuclon trong hạt nhân nguyên tử bằng:

Xem đáp án

Số nuclon trong hạt nhân nguyên tử chính là tổng số proton và notron = A (số khối).

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận