Trắc nghiệm Truyền tải điện năng. Máy biến áp có đáp án (Nhận biết)

  • 1124 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Máy biến áp là thiết bị: 

Xem đáp án

Máy biến áp là thiết bị: Có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều và không làm thay đổi tần số của nó.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Máy biến áp dùng để: 

Xem đáp án

Máy biến áp là thiết bị: Có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều và không làm thay đổi tần số của nó.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai về máy biến áp: 

Xem đáp án

A, B, D đúng

C sai vì cường độ dòng điện qua mỗi dây tỉ lệ nghịch với số vòng dây

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng?

Xem đáp án

A, C, D đúng

B sai vì máy biến áp không làm thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Công dụng nào sau đây không phải của máy biến áp: 

Xem đáp án

Việc tăng cường độ của dòng điện không phải là công dụng của máy biến áp.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận