Trắc nghiệm Vật Lí 12 sai số có đáp án

  • 1189 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 119 ± 1 cm, chu kì dao động nhỏ của nó là 2,20 ± 0,01 s. Lấy π2=9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có T=2πlgg=2πT2lg¯=2πT¯2l¯=9,706 m/s2

→ Sai số tuyệt đối của phép đo Δg=g¯2ΔTT¯+Δll¯=0,207 m/s2

→ Viết kết quả: g=9,7±0,2m/s2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận