Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập

  • 293 lượt xem

  • 5 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Số ?

Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem đáp án »

Phương pháp giải:

Dùng bảng nhân 3, nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2


Câu 2:

Số ?

Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem đáp án »

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân 3 rồi điền thừa số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2


Câu 3:

Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

Xem đáp án »

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 đĩa    : 3 quả cam

8 đĩa    : ... quả cam ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam của một đĩa nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

8 đĩa như thế có tất cả số quả cam là :

    3 x 8 = 24 (quả)

Đáp số : 24 quả.


Câu 4:

Số ?

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; … ; ….

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; … ; ….

Xem đáp án »

Phương pháp giải:

- Xác định khoảng cách giữa hai số liên tiếp.

- Đếm cách rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 1214.

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 2124.


Câu 5:

Số ?

Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem đáp án »

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức :

- Một số cộng với 0 thì kết quả không thay đổi.

- Một số nhân với 1 thì kết quả không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận