• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Toán 7 - Cô Nguyễn Thu Hà

Giáo viên: Cô Nguyễn Thu Hà

BÀI 1. Tập hợp số hữu tỉ.pdf Xem Download
BÀI 2. Cộng, trừ số hữu tỉ.pdf Xem Download
BÀI 3. Nhân, chia số hữu tỉ.pdf Xem Download
BÀI 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Nhân, chia số thập phân.pdf Xem Download
BÀI 5. Lũy thừa của số hữu tỉ.pdf Xem Download
BÀI 6. Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo).pdf Xem Download
BÀI 7. Tỉ lệ thức.pdf Xem Download
BÀI 8. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau.pdf Xem Download
BÀI 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.pdf Xem Download
BÀI 11. Số vô tỉ. Căn bậc hai.pdf Xem Download
BÀI 12. Số thực.pdf Xem Download
BÀI 12+13. Đại lượng tỉ lệ thuận. Một số bài toán đại lượng tỉ lệ thuận.pdf Xem Download
BÀI 14+15. Đại lượng tỉ lệ nghịch. Một số bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch.pdf Xem Download
BÀI 16. Hàm số.pdf Xem Download
Bài 17. Mặt phẳng tọa độ.pdf Xem Download
BÀI 18. Đồ thị hàm số y = ax.pdf Xem Download
BÀI 19. Thu thập số liệu thống kê. Tần số..pdf Xem Download
BÀI 20. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.pdf Xem Download
BÀI 21. Biểu đồ.pdf Xem Download
BÀI 22. Số trung bình..pdf Xem Download
BÀI 23. Khái niệm về biểu thức hữu tỉ.pdf Xem Download
BÀI 24. Giá trị của biểu thức đại số.pdf Xem Download
BÀI 25. Đơn thức.pdf Xem Download
BÀI 26. Đơn thức đồng dạng.pdf Xem Download
BÀI 27. Đa thức.pdf Xem Download
BÀI 28. Cộng trừ đa thức.pdf Xem Download
BÀI 29. Đa thức một biến.pdf Xem Download
BÀI 30. Cộng trừ đa thức một biến.pdf Xem Download
BÀI 31. Nghiệm của đa thức một biến.pdf Xem Download
BÀI 32. Hai góc đối đỉnh.pdf Xem Download
BÀI 33. Hai đường thẳng vuông góc.pdf Xem Download
BÀI 34. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.pdf Xem Download
BÀI 35. Hai đường thẳng song song.pdf Xem Download
BÀI 36. Tiên đề Ơ - clit.pdf Xem Download
BÀI 37. Từ vuông góc đến song song.pdf Xem Download
BÀI 38. Định lý.pdf Xem Download
BÀI 47. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.pdf Xem Download
BÀI 48. Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu.pdf Xem Download
BÀI 49. Quan hệ giữa độ dài ba cạnh trong tam giác. Bất đẳng thức tam giác.pdf Xem Download
BÀI 50. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.pdf Xem Download
BÀI 51. Tính chất đường phân giác.pdf Xem Download
BÀI 53. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.pdf Xem Download
BÀI 54. Tính chất ba đường trung trực trong tam giác.pdf Xem Download
BÀI 55. Tính chất ba đường cao của tam giác.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Cô Nguyễn Thu Hà

Xem thêm


Người mua khóa học này cũng mua các khóa học dưới đây

Xem thêm