Cô Phạm Thị Huệ Chi

Bộ môn: Toán

Họ và tên

Cô Phạm Thị Huệ Chi

Nơi công tác

Bộ môn

Toán

Học vị

Email

huechi.toanthcs@gmail.com

Khóa học tiêu biểu

Toán 8 - Cô Phạm Thị Huệ Chi

Giới thiệu: