QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI KHÓA HỌC

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Học viên thanh toán tiền mua Khóa học cho VIETJACK mà Học viên nhận thấy mình không đủ trình độ để theo học các Khóa học đã mua hoặc do nhầm lẫn trong quá trình xác nhận Khóa học thì VIETJACK sẽ hỗ trợ Học viên chuyển đổi sang Khóa học khác để phù hợp với trình độ của Học viên. Học viên chỉ được chuyển đổi sang các Khóa học có giá bán tương đương hoặc thấp hơn Khóa học đã mua.