Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 27: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp,vấn đề và định hướng phát triển nông nghiệp có đáp án

  • 849 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thể tổng hợp nông nghiệp có vai trò chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở mức độ cao nhằm tạo điều kiện thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

- Góp phần khai thác hiệu quả các thế mạnh theo lãnh thổ, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp.


Câu 2:

Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vùng nông nghiệp là hình thức cao nhất, là lãnh thổ nông nghiệp tương đối đồng nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nhằm phân bố hợp lí cây trồng vật nuôi, hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp.


Câu 3:

Sản xuất trang trại được tiến hành theo cách thức

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sản xuất trang trại được tiến hành theo cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ, trên cơ sở chuyên môn hóa, thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật.


Câu 4:

Hình thức tổ chức lãnh thổ vùng nông nghiệp có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vùng nông nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nhằm góp phần sử dụng hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của vùng. Là cơ sở hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.


Câu 5:

Mục đích chủ yếu của trang trại là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mục đích chủ yếu là sản xuất nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Quy mô sản xuất tương đối lớn, thường thuê lao động. Tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ, trên cơ sở chuyên môn hóa, thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận