Thi Online Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XIII) có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XIII) có đáp án

  • 917 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vị tướng nào của Mông Cổ đã chỉ huy hơn 3 vạn quân tiến vào xâm lược Đại Việt (năm 1258)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tháng 1/1258, Ngột Lương Hợp Thai dẫn hơn 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào vùng Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phúc) của Đại Việt (SGK – trang 64).


Câu 2:

Trận đánh nào quyết định thắng lợi của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất, chống quân xâm lược Mông Cổ (năm 1258)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cuối tháng 1/1258, khi lực lượng quân Mông Cổ đã suy yếu, quân đội nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu (Hà Nội). Quân Mông Cổ thua to, phải tháo chạy khỏi thành Thăng Long (sgk – trang 64).


Câu 3:

Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, chống quân xâm lược Nguyên (1285)?     

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giữa năm 1285, lợi dụng lúc quân Nguyên rơi vào thế bị động nhà Trần tổ chức phản công, đánh bại quân giặc ở nhiều nơi như: Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương và tiến về giải phóng Thăng Long


Câu 4:

Tướng giặc nào chỉ huy quân Nguyên tiến vào xâm lược Đại Việt lần thứ ba (1287)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tháng 12/1287, Thoát Hoan làm Tổng chỉ huy quân Nguyên, dẫn 30 vạn quân, theo đường bộ từ Trung Quốc tiến vào Đại Việt.


Câu 5:

“Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất, trước thế giặc mạnh, vua Trần lo lắng hỏi ý kiến của thái sư Trần Thủ Độ. Ông đã trả lời “Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo”.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận