Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 17: Việt Nam đầu thế kỉ 20 có đáp án

  • 44 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tác động từ chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp đến kinh tế Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Dưới tác động từ chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp, Việt Nam đã trở thành nơi khai thác tài nguyên thiên nhiên, cung cấp sức lao động rẻ mạt và thị trường tiêu thụ hàng hóa độc chiếm của thực dân Pháp.


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tác động từ chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp đến xã hội Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Tác động từ chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp đến xã hội Việt Nam:

+ Các giai cấp cũ trong xã hội (nông dân, địa chủ phong kiến) có sự phân hóa.

+ Xuất hiện thêm các lực lượng xã hội mới (công nhân, tư sản, tiểu tư sản)

+ Cơ cấu xã hội Việt Nam dần có sự thay đổi: chiếm đa số vẫn là nông dân với cuộc sống nghèo khổ; lực lượng công nhân tăng nhanh, tập trung nhiều trong các cơ sở kinh tế chủ chốt của Pháp,…


Câu 3:

Năm 1904, tại Quảng Nam, Phan Bội Châu đã cùng các nhà yêu nước khác thành lập tổ chức nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1904, tại Quảng Nam, Phan Bội Châu đã cùng các nhà yêu nước khác thành lập Hội Duy tân với mục đích đấu tranh để lập nên nước Việt Nam độc lập.


Câu 4:

Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX không có nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh:

+ Giương cao ngọn cờ dân chủ và cải cách xã hội.

+ Dựa vào Pháp để chống phong kiến và cải cách xã hội.

+ Cổ động thực nghiệp, lập các hội buôn, phát triển kinh tế.


Câu 5:

Trong những năm 1897 - 1914, thực dân Pháp đã tiến hành

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp đã tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận