Trắc nghiệm Ôn tập chuyên đề địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có đáp án

  • 609 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ngành lâm nghiệp gồm có các hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lâm nghiệp gồm hoạt động trồng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản khác.


Câu 2:

Nước nào sau đây trồng nhiều lúa gạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các nước trồng nhiều cây lúa gạo là Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Băng-la-đét (Bangladesh), Việt Nam, Thái Lan,...


Câu 3:

Nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là việc hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp và đẩy mạnh chế biển nông sản để nâng cao giá trị thương phẩm.


Câu 4:

Vai trò quan trọng của rừng đối với sản xuất và đời sống là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vai trò quan trọng của rừng đối với sản xuất và đời sống là cung cấp lâm sản cho các ngành công nghiệp; cung cấp đặc sản, dược liệu cho y học, đời sống hàng ngày.


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây của đất trồng ít ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Quỹ đất quyết định đến quy mô và các phương pháp áp dụng kĩ thuật tỏng sản xuất nông nghiệp.

- Tính chất đất và độ phì của đất ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và lựa chọn giống cây trồng vật nuôi phù hợp.

- Màu sắc của đất ít có sự ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận