Trắc nghiệm Vật liệu polime có đáp án (Nhận biết)

  • 136 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để tạo thành thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp

Xem đáp án

Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp

CH2=C(CH3)–COOCH3 (xem lại lí thuyết vật liệu polime)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chất dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án

A sai vì cao su buna là cao su (không phải chất dẻo)

C và D sai vì poli(etylenterephtalat) và poli(phenol-fomanđehit) điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

Chất dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là teflon.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa là :

Xem đáp án

Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa là PVC (xem lại lí thuyết vật liệu polime)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Polietilen là chất dẻo mềm, được dùng nhiều để làm

Xem đáp án

Polietilen là chất dẻo mềm, được dùng nhiều để làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận