• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

ÔN LUYỆN Toán 6 - Cô Trịnh Thị Vui

Giáo viên: Trịnh Thị Vui

BÀI HỌC 4.pdf Xem Download
BÀI HỌC 5.pdf Xem Download
BÀI 6.pdf Xem Download
BÀI 1 TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG.pdf Xem Download
BÀI 2 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 VÀ 5.pdf Xem Download
BÀI 3 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 VÀ 9.pdf Xem Download
BÀI 1 SÔ NGUYÊN TỐ , HỢP SỐ.pdf Xem Download
BÀI 2 SỐ CHÍNH PHƯƠNG.pdf Xem Download
BÀI 3 CÁC BÀI TOÁN VỀ ƯỚC, BỘI, ƯỚC CHUNG, BỘI CHUNG.pdf Xem Download
BÀI HỌC 1.pdf Xem Download
BÀI HỌC 2 QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ.pdf Xem Download
BÀI HỌC 3 PHÉP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN.pdf Xem Download
BÀI HỌC 4 ƯỚC VÀ BỘI CỦA SỐ NGUYÊN.pdf Xem Download
BÀI HỌC 1 HAI PHÂN SỐ BẰNG NHAU.pdf Xem Download
BÀI HỌC 2 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ - RÚT GỌN PHÂN SỐ.pdf Xem Download
BÀI HỌC 3 SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ.pdf Xem Download
BÀI HỌC 4 CỘNG TRỪ PHÂN SỐ.pdf Xem Download
BÀI HỌC 5 PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ.pdf Xem Download
BÀI HỌC 6 HỖN SỐ, SỐ THẬP PHÂN, TỈ SỐ PHẦN TRĂM.pdf Xem Download
BÀI HỌC 7 BA BÀI TOÁN CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.pdf Xem Download
BÀI HỌC 1 MỘT ĐIỂM NẰM GIỮA HAI ĐIỂM CÒN LẠI.pdf Xem Download
BÀI HỌC 3 ĐƯỜNG TRÒN VÀ TAM GIÁC.pdf Xem Download

Bình luận

Người mua khóa học này cũng mua các khóa học dưới đây

Xem thêm