Câu hỏi:

12/08/2022 109

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2012

2015

2017

Tổng diện tích (nghìn  ha)

7489

7761

7828

7709

Diện tích lúa hè thu (nghìn ha)

2436

2659

2869

2878

Tổng sản lượng (nghìn tấn)

40006

43738

45091

42763

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Để thể hiện diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2010-2017, dạng biểu đ nào sau đây là thích hợp nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, mỏ A-pa-tit Cam Đường thuộc tỉnh

Xem đáp án » 11/08/2022 288

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên đất của Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem đáp án » 12/08/2022 225

Câu 3:

Giải pháp cơ bản nhất để hạn chế hiện tượng cát bay, cát chảy ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án » 12/08/2022 195

Câu 4:

Việc xây dựng nhiều nhà máy thủy điện ở nước ta gây ra vấn đề chủ yếu nào sau đây về tài nguyên và môi trường?

Xem đáp án » 12/08/2022 159

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Hòn Mê thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 11/08/2022 139

Câu 6:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp với Lào?

Xem đáp án » 11/08/2022 135

Câu 7:

Vai trò kinh tế chủ yếu của rừng sản xuất ở Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án » 12/08/2022 132

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK