Câu hỏi:

12/08/2022 120

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết mỏ đá Gò Dầu thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 12/08/2022 171

Câu 2:

Bộ phận nào sau đây của vùng biển nước ta được xem như phần lãnh thổ trên đất liền?

Xem đáp án » 12/08/2022 170

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn?

Xem đáp án » 12/08/2022 159

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án » 12/08/2022 158

Câu 5:

Điểm giống nhau về điều kiện sinh thái nông nghiệp của Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là

Xem đáp án » 12/08/2022 157

Câu 6:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Đà Nẵng thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 12/08/2022 134

Câu 7:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?

Xem đáp án » 12/08/2022 124

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK