Câu hỏi:

16/08/2022 140

Trùng hợp 15,6 gam stiren thu được hỗn hợp A gồm polistiren và stiren dư. Lượng A tác dụng đủ với 200 ml dung dịch KMnO4 0,1 M. Khối lượng polistiren tạo thành là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

nstiren pu br2 = 0,2.0,1.3/2 = 0,03 mol; nstiren trùng hợp = 0,15 – 0,03 = 0,12 mol

H =0,12.100%0,15= 80%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ điều chế polistiren:

C2H275%C6H667%C6H5C2H545%C6H5C2H355%polistiren

Với 5,2 kg C2H2 có thể điều chế được bao nhiêu kg polistiren?

Xem đáp án » 16/08/2022 287

Câu 2:

Trùng hợp stiren thu được polistiren có khối lượng mol bằng 312000 gam. Hệ số trùng hợp của polistiren là:

Xem đáp án » 16/08/2022 175

Câu 3:

Đem trùng hợp 5,2 gam stiren hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 100ml dd Br2 0,15 M sau đó tiếp tục cho thêm KI dư vào thì được 0,635 gam iot. Khối lượng polime tạo thành là?

Xem đáp án » 16/08/2022 172

Câu 4:

Đề hiđro hoá etylbenzen thu được stiren với hiệu suất là 60%. Đề hiđro hoá butan thu được butađien với hiệu suất là 45%. Trùng hợp butađien và stiren thu được sản phẩm A có tính đàn hồi rất cao với hiệu suất 75%. Để điều chế được 500 kg sản phẩm A cần khối lượng butan và etylbezen là bao nhiêu kg?

Xem đáp án » 16/08/2022 143

Câu 5:

Trùng hợp 10,4 gam stiren thu được hỗn hợp A gồm polistiren và stiren dư. Lượng A tác dụng đủ với 100 ml dung dịch Brom 3M. Hiêụ suất của phản ứng trùng hợp là:

Xem đáp án » 17/08/2022 129

Câu 6:

Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polisitren là:

Xem đáp án » 17/08/2022 96

Bình luận


Bình luận