Câu hỏi:

25/08/2022 737

b) Nung nóng hỗn hợp X, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan Y bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 504 ml khí H2. Nếu hòa tan Y bằng NaOH dư thì thu được 168 ml khí H2. Tính % khối lượng của Fe trong Y.

Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nung nóng hỗn hợp X, có phản ứng:

2Al + Fe2O3 t°2Al2O3+ Fe0,02         0,01                   mol

Theo bài ra, hỗn hợp chất rắn Y có: Fe; Al2O3; Al, có thể có Fe2O3.

Hòa tan Y bằng NaOH dư:

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2+ 3H20,005                                                   0,0075mol

Hòa tan Y bằng HCl dư chỉ có phản ứng của Fe và Al với HCl sinh ra H2.

2Al + 6HCl  2AlCl3+ 3H20,005                                     0,0075     mol

Fe          +     2HCl               FeCl2     +      H20,015                                                      0,0225  0,0075mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có: mX = mY = 2,14 gam.

Phần trăm khối lượng Fe trong Y là:

%mFe=0,015.562,14.100%=39,25%.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

c) Cho một ít bột đá vôi nghiền nhỏ vào 5ml dung dịch giấm ăn.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,158

Câu 2:

d) Cho một mẩu kim loại Na vào dung dịch rượu etylic 40o.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,041

Câu 3:

Trình bày cách tinh chế khí CO2 từ hỗn hợp khí gồm SO2, CO2, Cl2.

Cách tinh chế khí CO2 từ hỗn hợp khí gồm SO2, CO2, Cl2:

Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch NaBr dư, khí Cl2 bị giữ lại.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Một lượng SO2 phản ứng với Br2 trong dung dịch.

Br2 + 2H2O + SO2 → 2HBr + H2SO4

Khí thoát ra: CO2, có thể còn SO2 tiếp tục dẫn qua bình đựng lượng dư dung dịch brom, khi đó toàn bộ SO2 bị giữ lại.

CO2 thoát ra có lẫn hơi nước, cho qua bình đựng H2SO4 đặc thu được CO2 tinh khiết.

Xem đáp án » 25/08/2022 1,753

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm Cu và FeO tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 1M. Mặt khác nếu hòa tan X bằng H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối của kim loại và 3,36 lít khí SO2 (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan được tối đa m gam Cu.

a) Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

Xem đáp án » 25/08/2022 1,570

Câu 5:

Một lượng axit hữu cơ có công thức CnH2n -1COOH tác dụng vừa đủ với 100ml NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 18,8 gam muối. Mặt khác nếu trộn lượng axit nói trên với dung dịch có chứa 0,25 mol C2H5OH, một ít H2SO4 đặc, đun nóng thu được 18 gam este. Tính hiệu suất phản ứng este hóa.

Xem đáp án » 25/08/2022 1,562

Câu 6:

Hòa tan hỗn hợp chất rắn A gồm K2O, KHCO3, BaCl2 có số mol bằng nhau vào bình chứa nước dư thu được dung dịch B, kết tủa C. Nhỏ tiếp dung dịch FeCl2 vào bình phản ứng thu được kết tủa D. Lọc tách kết tủa D, nung trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn E. Khử hoàn toàn chất rắn E bằng khí CO dư, nung nóng được chất rắn F. Xác định thành phần của B, C, D, E, F. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Xem đáp án » 25/08/2022 1,248

Câu 7:

a tan 2,14 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và kim loại M bằng 120ml dung dịch HCl 1M thu được 672 ml khí H2.

a) Xác định kim loại M.

Xem đáp án » 25/08/2022 1,108

Bình luận


Bình luận