Câu hỏi:

16/09/2022 1,423

When I came in, everyone were watching a film on television.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

were watching -> was watching

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Is it alright if I come to the club with you tonight?

Xem đáp án » 16/09/2022 2,883

Câu 2:

“Do you …………..your new classmate, or do you two argue?”

Xem đáp án » 16/09/2022 2,332

Câu 3:

They said that the car driver was driving very fast at the time of the crash.

Xem đáp án » 16/09/2022 2,275

Câu 4:

A woman wrote to me. She wants my advice. (who)

Xem đáp án » 16/09/2022 2,017

Câu 5:

Children in the poor villages are allowed to go to school without…………....money.

Xem đáp án » 16/09/2022 1,529

Câu 6:

The flat………….. he lives in is not far from his office.

Xem đáp án » 16/09/2022 1,362

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK