Câu hỏi:

16/09/2022 55

Mark the letter to indicate the most suitable response.

– Can I have a look at that pullover, please?” – “…………....”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Is it alright if I come to the club with you tonight?

Xem đáp án » 16/09/2022 3,073

Câu 2:

“Do you …………..your new classmate, or do you two argue?”

Xem đáp án » 16/09/2022 2,550

Câu 3:

They said that the car driver was driving very fast at the time of the crash.

Xem đáp án » 16/09/2022 2,463

Câu 4:

A woman wrote to me. She wants my advice. (who)

Xem đáp án » 16/09/2022 2,119

Câu 5:

Children in the poor villages are allowed to go to school without…………....money.

Xem đáp án » 16/09/2022 1,646

Câu 6:

When I came in, everyone were watching a film on television.

Xem đáp án » 16/09/2022 1,584

Câu 7:

The flat………….. he lives in is not far from his office.

Xem đáp án » 16/09/2022 1,451

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK