Câu hỏi:

29/09/2022 71

Nếu tỷ số nợ là 0,2; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cacbohiđrat nào sau đây được dùng để điều chế thuốc súng không khói?

Xem đáp án » 20/02/2020 6,852

Câu 2:

X có công thức C3H9O3N tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và một muối vô cơ. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là

Xem đáp án » 20/02/2020 5,881

Câu 3:

Chất X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C4H6O5 thỏa mãn các phương trình phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ số mol):

 (1) X + 2NaOH → Y + Z + H2O                 

 (2) Z + 2CuO t  M + 2Cu + 2H2O

 (3) M + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2t Q + 4NH4NO3 + 4Ag   

 (4) Q + 2NaOH t Y + 2NH3 + 2H2O

Công thức cấu tạo của chất X

Xem đáp án » 20/02/2020 5,852

Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon thơm?  

Xem đáp án » 20/02/2020 3,247

Câu 5:

Đun nóng hỗn hợp gồm bột Fe và bột S trong điều kiện không có oxi, tới khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy X tan hết và thu được hỗn hợp khí. Các chất có trong X

Xem đáp án » 20/02/2020 3,101

Câu 6:

Cho các trường hợp bảo vệ kim loại sau đây:

 (1) Tráng thiếc lên bề mặt vật bằng sắt (sắt tây).

 (2) Gắn miếng kẽm kim loại vào chân vịt của tàu thuỷ để bảo vệ vỏ tàu.

 (3) Mạ niken lên vật bằng sắt.

 (4) Ngâm Na trong dầu hoả.

Số trường hợp kim loại được bảo vệ theo phương pháp điện hoá là

Xem đáp án » 20/02/2020 2,649

Câu 7:

Cho các phát biểu sau:

(a) Các polime thiên nhiên đều có ít nhất 3 nguyên tố C, H, O.

(b) Axetilen khử được Ag+ trong dung dịch AgNO3/NH3.

(c) Tinh bột và xenlulozơ là đồng đẳng của nhau.

(d) Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa.

(e) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Glu có 4 nguyên tử oxi.

(g) "Da giả" được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng amino axit.

Số phát biểu đúng là 

Xem đáp án » 20/02/2020 2,344

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK