Câu hỏi:

13/11/2022 132

Dựa vào sơ đồ và các thông tin dưới đây, hãy sắp xếp thời gian, kết quả đúng với tên các cuộc đấu tranh giành độc lập mà em được tìm hiểu trong hai bài 18 và 19.

Bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

 

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo

Khởi nghĩa Lý Bí

 

Kháng chiến do Dương Đình Nghệ lãnh đạo

Năm 713 – 722

 

Năm 542 – 602

Năm 931

 

Năm 938

Đấu tranh chống nhà Đường, xây thành Vạn An, xưng đế

 

Chấm dứt thời Bắc thuộc. Mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài

Đánh đổ nhà Lương, dựng nước Vạn Xuân độc lập

 

Đấu tranh chống quân Nam Hán, khôi phục nên tự chủ

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sắp xếp thời gian, kết quả đúng với tên các cuộc đấu tranh giành độc lập

Tên cuộc khởi nghĩa 

Thời gian

Kết quả

Khởi nghĩa Lý Bí

542 – 602

Đánh đổ nhà Lương, dựng nước Vạn Xuân độc lập

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

713 – 722

Đấu tranh chống nhà Đường, xây thành Vạn An, xưng đế

Kháng chiến do Dương Đình Nghệ lãnh đạo

931

Đấu tranh chống quân Nam Hán, khôi phục nên tự chủ

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo

938

Chấm dứt thời Bắc thuộc. Mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn các dữ kiện điền vào chỗ trống

a. tự chủ                            b. suy yếu                         c. cải cách

d. phong chức                    e. Khúc Hạo                      f. Đại La

g. xây dựng                       h. độc lập                          i. Tiết độ sứ

Từ cuối thế kỉ IX, nhà Đường................. Nhân cơ hội đó, Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng ở Hải Dương ngày nay đã đánh chiếm thành................ và tự xưng........................., xây dựng một chính quyền..................... Năm 906, nhà Đường buộc phải .................... Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ. Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con trai là .................. lên thay. Trong 10 năm (907 - 917), chính quyền Khúc Hạo đã tiến hành nhiều ...................tiến bộ, đặt nền móng cho việc ................ chính quyền tự chủ của một nhà nước …….………….......... với phương Bắc.

Xem đáp án » 13/11/2022 424

Câu 2:

Điền sự kiện vào các chỗ trống trong sơ đồ bên dưới

Bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Xem đáp án » 13/11/2022 225

Câu 3:

 Hai tư liệu dưới viết về trận Bạch Đằng năm 938. Cả hai đều được viết vào thế kỉ XIII - XV.

“Định kế rồi (Ngô Quyền) bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước triều lên, Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ địch đuổi theo. Hoằng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, nước triều rút, cọc nhô lên, Quyền bèn tiến quân ra đánh, ai nấy đều liều chết. [Quân Hoằng Tháo] không kịp sửa thuyền mà nước triều rút xuống rất gấp, thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp, rối loạn tan vỡ, quân lính chết đuối quá nửa. Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoằng Tháo giết đi. Vua Hán thương khóc, thu nhặt quân lính còn sót rút về”

(Đại Việt sử kí toàn thư, tập I, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1 998, tr. 203 - 204)

“Khi Hoằng Tháo tới Giao Châu, Ngô Quyền đã giết Công Tiễn, rồi đem quân đón đánh Tháo. Trước đó, Ngô Quyền đã cho cắm cọc vót nhọn và bọc sắt ở cửa biển rồi, khiến người đem thuyền nhẹ, chờ khi nước thuỷ triều dâng lên thì khiêu chiến, giả thua, chạy trốn. Hoằng Tháo đuổi theo, một lát sau, thuỷ triều xuống, các chiến thuyền của Tháo bị mắc cọc, không trở về được, khiến cho quân bị tan rã và chết đuối. Khi ấy, Nghiêm (tên của vua Nam Hán - người dẫn) tới đồn trú ở cửa biển để cứu trợ, nhưng nghe nói Tháo bị thất trận, bèn trở về”.

(Lê Tắc, An Nam chí lược, thế kỉ XIV - bản dịch tiếng Việt)

Hoàn thành các câu hỏi dưới đây sẽ giúp em xác minh tính chính xác về những gì đã xảy ra trong trận Bạch Đằng năm 938.

Yêu cầu số 1. Điểm gì khác nhau trong nội dung hai văn bản?

Yêu cầu số 2. Những thông tin gì mô tả trận đánh mà hai tư liệu đều giống nhau?

Yêu cầu số 3. Em hãy viết ra 5 câu mà em có ấn tượng nhất, rút từ hai tư liệu đó để mô tả về trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938.

Xem đáp án » 13/11/2022 131

Câu 4:

Đánh giá về chiến thắng Bạch Đằng, hai bộ cổ sử lớn nhất của thời kì phong kiến Việt Nam viết như sau.

“Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của nước Việt ta mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương. Làm cho người phương Bắc không dám sang lại nữa. Có thể nói là một lần nổi giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh giặc cũng giỏi vậy”

(Đại Việt sử kí toàn thư, tập I, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr. 203 - 204)

“Ngô Quyền gặp được nguỵ triều Nam Hán là một nước nhỏ, Hoằng Tháo là thằng hèn kém nên mới có được trận thắng trên sông Bạch Đằng. Đó là một việc may, có gì đáng khen”

(Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập 1, NXB. Giáo dục, 2007, trang 211)

Em đồng ý với nhận định nào? Vì sao?

Xem đáp án » 13/11/2022 89

Câu 5:

Ghi Ð vào trước câu đúng, S trước câu sai

(  ) Mùa đông năm 930, quân Nam Hán xâm lược nước ta.

(  ) Dương Đình Nghệ, một vị tướng cũ của Khúc Hạo, lãnh đạo nhân dân tiếp tục đấu tranh chống Nam Hán.

(  ) Từ Mê Linh, Dương Đình Nghệ xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh.

(  ) Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân ra tấn công thành Đại La.

(  ) Quân Nam Hán lo sợ, vội cho người về nước xin viện binh.

(  ) Viện binh đến bao vây và uy hiếp thành Đại La

(  ) Quân Nam Hán đại bại, chủ tướng Hốt Tất Liệt bị chém đầu.

(  ) Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự xưng Hoàng đế, khôi phục nền tự chủ.

Xem đáp án » 13/11/2022 76

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK