Câu hỏi:

19/05/2023 86

Thủy phân X được sản phẩm gồm glucôzơ và fructôzơ. X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(b) Este tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no, đơn chức, mạch hở (có chứa 1 liên kết đôi C = C) có công thức phân tử chung là CnH2n– 2O2 (n ≥3 )

(c) Các hiđrocacbon chứa liên kết pi (π ) trong phân tử đều làm mất màu dung dịch brom.

(d) Có thể sử dụng quỳ tím để phân biệt hai dung dịch benzylamin và anilin.

(e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

(f) Ở nhiệt độ thường, chất béo chứa chủ yếu (C17H33COO)3C3H5 là chất lỏng.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 19/05/2023 921

Câu 2:

Cho etyl amin tác dụng đủ 200 ml dd HCl 0,3M. Khối lượng sản phẩm thu được là:

Xem đáp án » 19/05/2023 747

Câu 3:

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, hàm lượng xianua trong nước thải của nhà mát xử lý trong khoảng 0,05 – 0,2 mg/l trước khi thải ra môi trường. Phân tích mẫu nước thải của một nhà máy nước người ta đo được hàm lượng ion xianua là 97,62 mg/l. Để làm giảm hàm lượng xianua đến 0,12 mg/l người ta sục khí clo vào nước thải trong môi trường pH = 9. Khi đó xianua chuyển thành nito khồn độc theo phản ứng:

CN- + OH- + Cl2  CO2 + Cl- + H2O + N2

Thể tích clo (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần thiết để xử lý xianua trong 1000 m3 nước thải trên là:

Xem đáp án » 19/05/2023 677

Câu 4:

Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol Fe2(SO4)3 và z mol HCl (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%, tất cả kim loại sinh ra đều bám vào catot). Sự phụ thuộc của khối lượng kim loại bám vào catot (m), lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân (n) vào thời gian điện phân (t) được biểu diễn như bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)

m (gam)

n (mol)

t

6,4

0,2

2t

19,2

0,325

3t

25,6

a

Biết tại catot ion có tính oxi hóa mạnh hơn sẽ được điện phân trước. Tổng giá trị của (x + y + z) là

Xem đáp án » 19/05/2023 409

Câu 5:

Hỗn hợp X gồm triglixerit Y và axit béo Z. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm hữu cơ gồm một muối và 0,92 gam glixerol. Nếu đốt cháy hết m gam X thì cần vừa đủ 1,31 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,86 mol H2O. Khối lượng của Z trong m gam X là

Xem đáp án » 19/05/2023 378

Câu 6:

Chất nào sau đây tác dụng với kim loại K sinh ra khí H2?

Xem đáp án » 19/05/2023 331

Câu 7:

Axit stearic là một axit béo có trong mỡ động vật và được ứng dụng làm chất bôi trơn, làm bóng bề mặt giầy và kim loại, chất phủ bề mặt, giấy gói thức ăn, xà phòng. Công thức của axit stearic là

Xem đáp án » 19/05/2023 317

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK