Câu hỏi:

13/02/2020 6,198

Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Hội nghị thành lập đảng đầu năm 1930 đã thông qua chính cương văn tắt, sách lược văn tắt, … (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng). Trong Cương lĩnh đề ra nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là chống đế quốc và phong kiến. Trong đó, nhiệm vụ chống đế quốc vẫn là hàng đầu, nếu có điều kiện thuận lợi thì trong chừng mực nhất định sẽ giải quyết luôn nhiệm vụ chống phong kiến

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nói của Nguyễn Trung Trực “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 16,941

Câu 2:

Âm mưu thâm độc của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam (1965 – 1968) được thể hiện qua hành động

Xem đáp án » 13/02/2020 8,372

Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam ?

Xem đáp án » 13/02/2020 7,995

Câu 4:

Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào

Xem đáp án » 13/02/2020 7,138

Câu 5:

Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và Tây Âu trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 6,267

Câu 6:

Điểm tương đồng về phát triển kinh tế giữa Liên Xô và Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án » 13/02/2020 5,987

Bình luận


Bình luận