Câu hỏi:

13/02/2020 564

Sự kiện đánh dấu mối liên hệ giữa cách mạng tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

- Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã mở ra con đường đấu tranh mới cho các dân tộc thuộc địa, đó là con đường cách mạng vô sản, trong đó có Việt Nam.

- Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương những vấn đề về dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. Kể từ đây, người đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản. Sự kiện này đã đánh dấu mối liên hệ giữa cách mạng tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự khác biệt trong âm mưu của Mĩ giữa cuộc Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai so với lần thứ nhất là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 13,433

Câu 2:

Một tấc không đi, một li không rời” là khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của nhân dân miền Nam trong

Xem đáp án » 13/02/2020 12,888

Câu 3:

Ý nghĩa nào dưới đây là của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968?

1. Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ.

2. Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

3. Mĩ rút quân về nước.

4. Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

Xem đáp án » 13/02/2020 11,671

Câu 4:

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,305

Câu 5:

Yếu tố khách quan nào đã tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936 – 1939?

Xem đáp án » 13/02/2020 6,972

Câu 6:

Để giải quyết căn bản nạn đói sau năm 1945, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã

Xem đáp án » 13/02/2020 5,342

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp giúp Nhật Bản khôi phục đất nước sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,144

Bình luận


Bình luận