Câu hỏi:

13/02/2020 95

Trước khi bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh, quân dân Việt Nam đã tấn công những căn cứ phòng thủ trọng yếu bảo vệ Sài Gòn từ xa nào của địch trong năm 1975?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Trước khi bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh, quân dân Việt Nam đã tấn công vào những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông, đó là Phan Rang và Xuân Lộc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự khác biệt trong âm mưu của Mĩ giữa cuộc Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai so với lần thứ nhất là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 13,447

Câu 2:

Một tấc không đi, một li không rời” là khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của nhân dân miền Nam trong

Xem đáp án » 13/02/2020 12,905

Câu 3:

Ý nghĩa nào dưới đây là của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968?

1. Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ.

2. Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

3. Mĩ rút quân về nước.

4. Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

Xem đáp án » 13/02/2020 11,683

Câu 4:

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,366

Câu 5:

Yếu tố khách quan nào đã tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936 – 1939?

Xem đáp án » 13/02/2020 6,990

Câu 6:

Để giải quyết căn bản nạn đói sau năm 1945, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã

Xem đáp án » 13/02/2020 5,355

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp giúp Nhật Bản khôi phục đất nước sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,156

Bình luận


Bình luận