Câu hỏi:

13/02/2020 596

Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (2-1930) được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng vì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (2-1930) đã vạch ra những vấn đề chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, đây được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự khác biệt trong âm mưu của Mĩ giữa cuộc Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai so với lần thứ nhất là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 13,449

Câu 2:

Một tấc không đi, một li không rời” là khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của nhân dân miền Nam trong

Xem đáp án » 13/02/2020 12,908

Câu 3:

Ý nghĩa nào dưới đây là của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968?

1. Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ.

2. Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

3. Mĩ rút quân về nước.

4. Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

Xem đáp án » 13/02/2020 11,684

Câu 4:

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,380

Câu 5:

Yếu tố khách quan nào đã tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936 – 1939?

Xem đáp án » 13/02/2020 6,994

Câu 6:

Để giải quyết căn bản nạn đói sau năm 1945, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã

Xem đáp án » 13/02/2020 5,360

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp giúp Nhật Bản khôi phục đất nước sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,156

Bình luận


Bình luận