Câu hỏi:

11/07/2024 1,078

Hoàn thành bảng thông tin dưới đây về những điểm giống nhau và khác nhau giữa ba cuộc cá mạng tư sản: Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp.

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Cách mạng

tư sản Pháp

Giống nhau

 

Khác nhau

Mục tiêu

 

 

 

Giai cấp

lãnh đạo

 

 

 

Lực lượng tham gia

 

 

 

Kết quả

 

 

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Cách mạng

tư sản Pháp

Giống nhau

- Mục tiêu: xó bỏ những rào cản kìm hãm sự phát triển của kinh tế TBCN.

- Động lực: gồm lực lượng lãnh đạo và quần chúng nhân dân (nông dân, công nhân, bình dân thành thị, tiểu tư sản,…)

- Ý nghĩa: mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Khác nhau

Mục tiêu

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (đứng đầu là vua Sác-lơ I)

- Thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới;

- Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc;

- Thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản và chủ nô;

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (đứng đầu là vua Lu-i XVI)

- Thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới;

Giai cấp

lãnh đạo

Giai cấp tư sản và quý tộc mới

Giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô

Giai cấp tư sản

Lực lượng tham gia

Tư sản, quý tộc mới, nông dân, công nhân, bình dân thành thị, tiểu tư sản,…

Tư sản, chủ nô, nông dân, công nhân, bình dân thành thị, nô lệ,…

Tư sản, chủ nô, nông dân, công nhân, bình dân thành thị,…

Kết quả

- Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.

- Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ra đời.

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế;

- Thiết lập nền dân chủ tư sản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào dưới đây không phản ánh đúng khái niệm cách mạng tư sản?

A. Lực lượng chủ yếu là quần chúng nhân dân.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Do giai cấp tư sản hoặc quý tộc tư sản hoá lãnh đạo.

D. Liên minh giữa giai cấp tư sản và vô sản.

Xem đáp án » 11/07/2024 2,231

Câu 2:

Dựa vào kiến thức đã học, hãy chọn và thiết kế bài giới thiệu ngắn về một di sản của cách mạng tư sản tại một trong những quốc gia: Anh, Hợp chúng quốc Mỹ, Pháp.

Dựa vào kiến thức đã học, hãy chọn và thiết kế bài giới thiệu ngắn về một di sản của cách mạng tư sản tại một trong  (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/07/2024 820

Câu 3:

Đọc đoạn thông tin dưới đây, nêu ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng tư sản Pháp năm 1789.

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền gồm có 17 điều, xác định các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng giữa các công dân trước pháp luật, đồng thời, cũng khẳng định quyền tư hữu tài sản là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Bản Tuyên ngôn đã xác lập quyền tự do cá nhân của công dân. Điều 1 của Tuyên ngôn ghi nhận: “Mọi người sinh ra đều tự do, bình đẳng về quyền lợi.”

(Đặng Đức An, Những mẩu chuyện lịch sử thế giới, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001, trang 17)

Xem đáp án » 11/07/2024 590

Câu 4:

Khẩu hiệu nổi tiếng của bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền trong Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 là

A. “đề cao quyền tự do của con người".       

C. “bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản”.

B. “đề cao tư tưởng độc lập và tự do.

D. “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.

Xem đáp án » 11/07/2024 565

Câu 5:

Vai trò của trào lưu tư tưởng “Triết học Ánh sáng” đối với Cách mạng tư sản Pháp là

A. đưa ra những lí thuyết về xây dựng nhà nước mới.

B. phê phán giáo lí lạc hậu, những quan điểm lỗi thời.

C. dọn đường cho các cuộc cách mạng xã hội bùng nổ.

D. đề xuất tư tưởng mới tiến bộ, thúc đẩy xã hội tiến lên.

Xem đáp án » 11/07/2024 521

Câu 6:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về tiền đề dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản.

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về tiền đề dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/07/2024 485

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900